महाराष्ट्र शासन

जिल्हाधिकारी ठाणे
ठाणे जिल्हास्तरीय रुग्ण व्यवस्थापन प्रणाली

टोल फ्री क्रमांक : 1800 120 5282

हेल्पलाइन क्रमांक : 8657334878 / 8657553329